خلاصه داستان : این فیلم در یک پناهندگی اتفاق می افتد. این فیلم گرچه با هم در یک هیزم همیشه جنون آمیز بریده شده است ، اما به طور آزادانه داستان نگهبان پناهگاه را روایت می کند. همسر وی یکی از بیماران است.